Privacybeleid

PRIVCACYBELEID VAN STICHTING MAZINGIRA NEDERLAND

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Mazingira Nederland (hierna:Mazingira) verwerkt van haar donateurs of andere relaties. Indien je een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Mazingira verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de heer Felix van Baal, penningmeester van Mazingira. Hij is bereikbaar via mail adres: felix.vanbaal@outlook.com.

2. Welke gegevens verwerkt Mazingira en voor welk doel
2.1 In het kader van de door u gedane donatie en/of de aan u toe te zenden nieuwsbrieven worden de volgende persoonsgegevens verwerkt, voor zover bekend:

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie;

2.2 Mazingira verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over de door jou gedane bijdrage, alles voor zover wenselijk;
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van Mazingira
c) je naam en e-mailadres wordt gebruikt om nieuwsbrieven en eventuele andere mededelingen van Mazingira te verzenden

2.3 E-mail berichtgeving (opt-out):

Mazingira gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

Mazingira verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de relatie tussen jou en Mazingira. Gedurende de fiscale naheffingstermijn en andere bewaartermijnen worden de gegevens bewaard. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd, voor zover relevant.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Mazingira passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Mazingira verzorgt zelf de verwerking van de persoonsgegevens.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via het adres van Mazingira kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
Mazingira zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het adres van Mazingira.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Mazingira je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan het adres van Mazingira.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt.